HomeI.v.m mijn zwangerschap moet ik een stapje terug nemen voor mijn gezondheid en die van van onze kleine spruit. Helaas ben ik genoodzaakt mijn werktijden in te korten, daardoor is geen ruimte meer om nieuwe klanten aan te nemen.

Wij hopen op uw begrip. 

  

Dhana's is de kapsalon waar u terecht kan voor een flinke portie ontspanning en gezelligheid maar natuurlijk ook voor vakkundig werk.

Wij zijn altijd opzoek naar vernieuwing en verbetering. Niet alleen met de uitstraling van de salon maar wij volgen ook geregeld trainingen zodat wij bij blijven met de nieuwste technieken en modes.


U kunt bij ons terecht voor: haarstyling, haarvelenging d.m.v weaves, olaplex behandelongen en visagie.
Contact


Kerkstraat 109,

6374 HJ, Landgraaf

 

Dhanas.info@gmail.com

 

06-29274252

 

KVK 52199703Openingstijden:
Op dit moment zijn er aangepaste openingstijden. 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

1. Algemeen

 Bij het maken van een afspraak bij Dhana's gaat client akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

Deze voorwaarden zijn geldig voor elke aanbieding, behandeling en transactie tussen Dhana's en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Dhana's

 De zelfstandige specialisten bij Dhana's zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Dhana's  zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Dhana's melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Dhana's het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

 

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd arriveert, mag Dhana's en/of specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd arriveert, mag Dhana's  en/of specialist de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

Hiervan kan worden afgeweken in geval van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Dhana's. Wij behouden ons het recht voor om behandelingen te weigeren zonder opgave van reden.

 

4. Betaling

 Dhana's vermeldt alle prijzen van behandelingen op de prijslijst op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels pin te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

 De cliënt voorziet Dhana's voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Dhana's neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dhana's zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding

 De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialist verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

 Dhana's is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat een specialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Dhana's is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen.

 

 

8. Beschadiging & diefstal

 Dhana's heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dhana's meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9. Klachten

 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Dhana's. Dhana's moet binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Dhana's de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

 

Dhana's geeft geen geld terug. U ontvangt een tegoedbon.

 

10. Behoorlijk gedrag

 De cliënt behoort zich bij Dhana's behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Dhana's het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

11. Recht

 Op elke overeenkomst tussen Dhana's en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.